látogató számláló
 
+36-30-934-8310
kalibra59@kalibra59.hu
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 10.

 
 
Általános Szerződési Feltételek
-  KALIBRA 59 Bt  -
hatályos 2013. március 6. napjától módosításig, vagy visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik minden vállalkozási szerződésnek, amelyet a KALIBRA 59 Műszaki Szolgáltató Betéti Társaság (2151 Fót, Béke utca 72., Cégjegyzékszám: 13 06 041006, Adószám: 21027567-2-13, továbbiakban: Vállalkozó), mint vállalkozó köt a szokásos üzleti tevékenysége körében. Amennyiben a Megrendelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek jelen ÁSZF rendelkezéseivel ütköznének ez utóbbit kell alkalmazni.
1. A vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által adott megrendelés szerint, az abban rögzített műszaki tartalommal végzi el a megrendelt és visszaigazolt munkát, a Megrendelő pedig vállalja, hogy az elvégzett munkát haladéktalanul átveszi és a vállalkozói díjat határidőben megfizeti.
2. Vállalkozó az általa rendszeresített az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Megrendelő lapon, vagy azzal azonos adattartalommal, írásban, postai úton, faxon vagy e-mailben érkező megrendeléseket fogadja be.
3. A szerződés létrejötte után a Megrendelés módosítására (árajánlat, elfogadás) a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályok irányadók.
4. A vállalkozási szerződés a Megrendelő árajánlat kérése alapján a Vállalkozó által adott árajánlat Megrendelő általi elfogadása esetén jön létre. Az árajánlat elfogadása írásban, szóban vagy ráutaló magatartással is történhet. Az árajánlat elfogadásának tekintik a felek azt is, ha a Megrendelő az írásbeli ajánlatra ugyan írásban nem reagál, azonban szóban a munkát megrendeli vagy a munkavégzéshez szükséges feltételeket a Vállalkozó részére az árajánlat ismeretében is biztosítja (pl. kalibrálásra átadja az adott készüléket, Vállalkozót a munkavégzés helyére beengedi stb.).
5. Az árajánlat csak az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása esetén érvényes.
6. Amennyiben a Megrendelő az árajánlatkérésben meghatározott munka mennyiséghez képest –annak okától függetlenül- kevesebbet rendel meg és a munka -árajánlat szerinti- összértéke 70% vagy az alá csökken, a Vállalkozó jogosult a számla végösszegét 15%-kal növelni, amennyiben a munka összértéke 35% alá csökken a Vállalkozó jogosult a számla végösszegét 25%-kal növelni mennyiségi kedvezmény visszavonása címén.
7. Ha az árajánlat másként nem rendelkezik a fizetendő vállalkozói díj forintban (HUF) értendő és az ÁFÁ-t nem tartalmazza, a teljesítési határidő 30 nap és a vállalkozói díj fizetési határideje az 50.000,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetén 30 nap. Az 50.000,- Ft összértéket meg nem haladó megrendeléseket a teljesítéskor készpénzben kell kiegyenlíteni. A Megrendelő fizetési határidő előtt történő teljesítése esetén sem alkalmazhat ún. „sconto”-t, vagyis nem csökkentheti egyoldalúan a fizetendő összeget semmilyen mértékben. Az árajánlat a fentiektől eltérhet, ebben az esetben az árajánlatban foglalt feltételek irányadók.
8. A nem forintban (HUF) kiállított számlák esetén a bankköltséget a Megrendelő viseli, az árajánlat a bankköltséget nem tartalmazza.
9. Az árajánlatban feltüntetett árak a kalibrálás során észlelt és felmerülő esetleges javítási, tartozékpótlási munkák, telepek, akkumulátorok, alkatrészek cseréjének pótlásának díját nem tartalmazza, az minden esetben többletmunkának minősül, amelyet a megrendelő köteles megtéríteni. A többletmunkára vonatkozó megrendelésekre a jelen ÁSZF 2-5, 7 és 8 pontjai értelemszerűen irányadók
10. Használt készülék kalibrálásra történő átadása esetén a Megrendelő köteles –saját költségén- próba során igazolni az eszköz működőképességét, amelyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A próba bármely okból történő elmaradása, valamint az eszköz nem személyes átadása esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a készülék valamennyi meghibásodását, sérülését úgy kell tekinteni, hogy az már a Vállalkozó számára történő átadáskor is megvolt.
11. A próba végzésétől függetlenül a Megrendelő által a Vállalkozó részére a munka elvégzéséhez átadott, használt eszközök esetén az esztétikai, az eszköz működését nem befolyásoló sérülésekért a Vállalkozó a felelősségét kizárja. Nem személyesen átadott és átvett (pl. postán, csomagküldő szolgálattal
 
stb. küldött) eszközök esetén a Vállalkozó az eszköz sérüléseiért, meghibásodásaiért való felelősségét kizárja. A Megrendelő azonban írásban kérheti a személyesen átadott eszköz állapotának rögzítését a mindenkori árlistában megjelölt díj ellenében, amely esetben Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal az eszköz állapotáért, beleértve az esztétikai meghibásodásokat is.
12. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámolni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla megfizetésével 30. napon túli késedelembe esik, a Vállalkozó ügyvédi felszólítást küld, amelynek költsége felszólításonként a számla értékének 1 %-a + ÁFA, de legkevesebb 20.000,- Ft + ÁFA, és amelyet a Megrendelő köteles megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a késedelmes fizetés, vagy nem fizetés esetén a Vállalkozó által megindított minden peres vagy peren kívüli eljárásban az őt képviselő jogi képviselő 30.000,- Ft + ÁFA ügyvédi munkadíját is köteles megfizetni.
13. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített munkát a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül, vagy helyszíni munkavégzés során haladéktalanul köteles átvenni az ÁSZF mellékletét képező Munkalapon vagy teljesítés igazoláson. A Munkalap aláírásával a Megrendelő elismeri az azon szereplő munkák elvégését. A Munkalap aláírását követően, illetve a kalibrálási szolgáltatás esetén a kalibrálási bizonyítvány átadását vagy közzétételét követően a Vállalkozó jogosult az elvégzett munkáról számlát kiállítani.
14. Az átvétel elmulasztása vagy megtagadása a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti, Vállalkozó jogosult a munka elkészültét követő 3 munkanap után a számlát kiállítani. Az átvétel elmulasztásából vagy megtagadásából eredő minden kárt a Megrendelő köteles viselni.
15. A Vállalkozó új eszköz, alkatrész értékesítése, beépítése esetén 1 év, használt eszköz, alkatrész értékesítése, beépítése esetén 3 hónap garanciát vállal.
16. A Megrendelő az elvégzett munkával kapcsolatos kifogásait, szavatossági igényeit írásban, a munka átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni a Vállalkozó felé. A reklamáció a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti, a vállalkozói díj megfizetésére a reklamációnak nincs halasztó hatálya.
17. A Megrendelő jogosult a szerződéstől bármikor elállni, azonban a Vállalkozó munka megkezdésével felmerült költségeit és arányos vállalkozói díját köteles megfizetni.
18. Vállalkozó a munka elvégzéséhez átadott eszközöket anyagokat a vállalkozói díj megfizetéséig jogosult visszatartani. A visszatartott eszközök estén az alábbi 19-s pontban foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók.
19. A Vállalkozó a Megrendelőtől átvett eszközöket anyagokat az átvételtől illetve a munka elvégzésétől számított 30 napig díjmentesen megőrzi, ezt követően a Vállalkozó tárolási díjat számít fel a mindenkori, érvényes árlista alapján. Megrendelő a vállalkozási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a megrendelés nélkül leadott eszközt az átvételtől, illetve az egyéb eszközöket a megrendelt munka befejezésétől számított egy év elteltével sem veszi át, úgy a Vállalkozó jogosult a terméket szabad belátása szerint értékesíteni, vagy mint hulladéknak az elszállításáról gondoskodni. A Megrendelő az egy éven túl át nem vett eszközzel kapcsolatban valamennyi Vállalkozóval szembeni igényének érvényesítéséről lemond.
20. A Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket egyoldalúan jogosult módosítani. Az ÁSZF módosításai a Vállalkozó www.kalibra59.hu honlapján történő közzétételével lép hatályba.
21. A felek jogviszonyára Magyarország jogszabályait kell alkalmazni, a szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.
22. A peres felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezetne eredményre a felek a jogvitájuk elbírálására a pertárgyértéktől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


Fót, 2013. március 6. Kalibra 59 Bt

 
 

nyomtatóbarát változat


 

Website by Netprofi
Oldaltérkép